Button1
Button3
Button4
Button6
Button7
Button8
Button9
Button9
Button9

 

 

 
                         Misja naszego przedszkola

        Nasze przedszkole istnieje dla dzieci, rodziców, dla społeczności środowiska lokalnego.

Jesteśmy w naszym przedszkolu po to, aby dziecko czuło się dobrze
 z innymi, ciekawie i pożytecznie spędzało czas, dobrze się bawiło.

Chcemy, żeby dziecko chętnie uczęszczało do przedszkola, aby umiało się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w codziennych sytuacjach. 

Chcemy sprawić, aby wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Dziecko zawsze może liczyć na wsparcie nauczycieli.

Proponujemy troskliwą opiekę, ciekawe zajęcia, możliwość rozwoju.

Nasze przedszkole jest małe, wszyscy się dobrze znają  i troszczą o siebie, każde dziecko jest ważne i niepowtarzalne.

 

 Misja naszej szkoły

Nasza szkoła istnieje po to, aby wspierać indywidualny rozwój: uczniów, rodziców, nauczycieli i całego środowiska lokalnego.


Chcemy wspierać rodzinę w procesie wychowywania, profesjonalnie nauczać, świadomie się uczyć i odpowiedzialnie współdziałać ze sobą
 w świecie XXI wieku.

Uczniowie naszej szkoły chcą i potrafią się rozwijać. W trudnych chwilach zawsze mogą liczyć na wsparcie całej szkolnej społeczności: kolegów/koleżanek, rodziców i nauczycieli.

Nasza szkoła zapewnia możliwość bezpiecznego rozwoju w oparciu
 o uniwersalne wartości. 

Mała szkoła =

 twórcze dzieci +współpracujący/zaangażowani rodzice + profesjonalni nauczyciele =

wielkie możliwości i wspaniała przyszłość !

 

Model absolwenta

W efekcie naszych działań dydaktycznych, wychowawczych
 i opiekuńczych absolwent naszej szkoły jest wyposażony w wiedzę
 i umiejętności, określone podstawą programową kształcenia ogólnego.

Świadomie stara się o własny rozwój intelektualny i fizyczny,
 posiada ku temu silną motywację, jest obowiązkowy i odpowiedzialny.
 Potrafi dostosowywać się do każdego sposobu uczenia się, oceniania
 oraz nowych wymagań edukacyjnych.

Świadomie kształtuje swoją postawę społeczną, krytycznie ocenia
 swoje postępowanie, świadomie kształtuje swą osobowość i dokonuje
 próby   wyboru analizy życiowej, układa i doskonali swój system wartości.

Analizuje swoje uczucia, odczucia i przeżycia wewnętrzne, potrafi
o nich rozmawiać. Jest komunikatywny i grzeczny w stosunkach międzyludzkich, jego zachowanie cechuje tolerancja, świadomość dobra
i zła, odpowiedzialność i uwaga. Jest otwarty na drugiego człowieka,
chętny do pomocy, świadomy swego miejsca w rodzinie, szkole i środowisku.

Zna swój region, jego historię, tradycje, rozumie więź ze środowiskiem   bliższym i dalszym, jest świadomy konieczności jego ochrony. Jest dumny z przynależności do lokalnej społeczności, rozumie przywileje
i obowiązki z niej wynikające.

Świadomie korzysta z dóbr kultury oraz osiągnięć techniki.

Zna etapy  swojego rozwoju fizycznego, właściwie dba o niego,
prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia.

Świadomie odmawia, nie ulega nałogom, rozumie ich negatywne oddziaływanie.

Stara się, aby rodzice byli z niego dumni, a wszyscy czuli się
z nim dobrze.